Kedves Szülők!

A veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozások során a következőképpen kell eljárni:
A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt az emberi erőforrások minisztere 19/2021. (III. 10.) határozata alapján a 2021/2022-es óvodai nevelési évre történő beiratkozás az előző évektől eltérően más eljárásrendben – a személyes kontaktus elkerülése végett – elsősorban elektronikusan (e-mailen) vagy telefonon történik, indokolt esetben személyesen is történhet, előre egyeztetett időpontban.
Az óvoda – a járványügyi szempontok figyelembevételével – beosztást készít a 2021/2022. nevelési évre történő beiratkozás időpontjára vonatkozóan.

A BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA: 2021. május 3. és 4.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 8. §. (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésben vesz részt.
Azok a gyermekek, akik 2021. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, a következő jogszabály alapján vehetők fel az óvodába:
A Nkt. 8. § (1) bekezdése értelmében: „…Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a körzeten belüli településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.”
Az Óvoda körzetébe tartoznak: Kétújfalu, Zádor, Szörény, Endrőc, Teklafalu, Bürüs, Várad, Gyöngyösmellék községek közigazgatási területén állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.
Az Óvodai Jelentkezéshez ÓVODAI FELVÉTEL IRÁNTI KÉRELEM a 3. életévüket betöltött gyermekek számára, a 2,5 éveseknek pedig SZÁNDÉKNYILATKOZAT szükséges, melyek letölthetőek a honlapról ( Tudnivalók-Letölthető dokumentumok), vagy személyesen lehet kérni az óvodából.

A kitöltött jelentkezési lapot és kért dokumentumok másolatát elektronikus úton kell eljuttatni az óvodába 2021. május 4-ig az ovodaketujfalu@gmail.com e-mail címre. Ha ez nem lehetséges, a jelentkezés telefonon is megtörténhet.
A dokumentumok bemutatására később is lesz lehetőség.


Kérjük, amennyiben lehetséges, az online módon történő jelentkezést részesítsék előnyben!

Személyes jelentkezésre is van lehetőség, előzetesen egyeztetett időpontban a járványügyi szabályok betartásával.
A rendkívüli helyzetre való tekintettel kérjük a személyes jelentkezést választó szülőket, hogy legyenek szívesek betartani az alábbiakat:
a gyermek felvételével kapcsolatos óvodai adminisztrációt kérjük, hogy a megfelelő higiéniás feltételek betartása mellett az egyik szülő, vagy gondviselő végezze el
az épületben egyszerre egy szülő tartózkodhat a kijelölt helyen
a dolgozók védelmében kötelező használni a kihelyezett kézfertőtlenítőt és szájmaszkot
jelen helyzetben nincs lehetőség gyermekkel érkezni az óvodai előjegyzésre

Óvodánk, amennyiben még szabad férőhellyel rendelkezik, felveszi azokat a gyerekeket is:
akiknek lakcíme, tartózkodási helye a körzeten kívül esik, ez esetben a Szülők Szándéknyilatkozat kitöltésével jelentkezhetnek felvételre, az óvoda e-mail címére elküldve 2021. május 4-ig.

Másolatban a következő iratokat kell csatolni:
A gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat: születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt, lakcímet igazoló hatósági igazolványt, gyermek nevére kiállított TAJ kártyát,
Továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
a nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.
A sajátos nevelési igényű gyermek esetében az óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata, határozata szükséges.
Amennyiben van: Hátrányos Helyzet, Halmozottan Hátrányos Helyzet igazolására szolgáló határozat,
Gyermekvédelmi Kedvezményről szóló határozat
tartós betegségről szóló igazolás.


Abban az esetben, ha az óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beiratkozás idejének jogszabályban előírt utolsó határnapját (május 4.) követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Az gyermekek felvételéről az Óvodavezető dönt 2021. május 31-ig és a döntést követően értesíti az érintett szülőket.
Kérdés esetén keressen bizalommal az alábbi elérhetőségeken!
Kérjük, nyilatkozzanak arról, hogy a felvételről szóló határozatot e-mail-en vagy postai úton kérik megküldeni.
Az óvoda címe: 7975 Kétújfalu, Zrínyi utca 33.
Az óvoda elérhetőségei:
ovodaketujfalu@gmail.com
0673/440-355


Sok szeretettel várjuk leendő óvodásainkat!

Gerleczné Gelencsér Éva
intézményvezető